Prihlásiť

Pravidlá súťaží

1. Úvodné ustanovenia

Organizátorom súťaží je spoločnosť EFIN spol. s r.o. so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 61249921. Súťaž je určená pre osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Súťaž je organizovaná na webe organizátora www.sphere.cz a na facebookovej stránke Sphere CR http://facebook.com/spheresr

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci EFIN spol. s r.o. a osoby im blízke. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť počas súťaže pravidlá, a to najmä dĺžku trvania súťaže.

Všetci zúčastnení súťažiaci so svojou účasťou v súťaži zaväzujú k dodržiavaniu týchto pravidiel.

2. Účasť v súťaži

Pre účasť v súťaži (zaradenie do konečného žrebovania) je potrebné splniť nasledujúce podmienky:
  • vyplniť súťažný formulár na adrese www.sphere.sk/novinky/sutaze alebo sa zúčastniť súťaže na facebookovej stránke Sphere SR http://facebook.com/spheresr
  • pri vyplnení súťažného formulára uviesť pravdivo všetky požadované údaje, nevyplnenie akéhokoľvek údaja je dôvodom na neuznanie účasti v súťaži
  • súťažiaci musí byť držiteľom karty Sphere a mať aktivovaný účet na www.sphere.sk
  • zodpovedať súťažnú otázku
  • vykonať odoslanie formulára s odpoveďou
  • každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz, duplicitné odpovede nebudú zaradené do žrebovania

3. Losovanie výhercov

Žrebovanie výhercov súťaže prebehne najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po jej skončení. Každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu cenu.

Oznámenie o výhre bude výhercom oznámené e-mailom na adresu nimi uvedenú v súťažnom formulári a tiež zverejnením v sekcii Výhercovia súťaže na www.sphere.sk. V prípade, že sa výherca nepodarí do 30 dní od vykonania žrebovania kontaktovať, jeho výhra prepadá bez náhrady.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného posúdenia z dostupných informácií a zdrojov. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Organizátor nenesie zodpovednosť za technické problémy spojené s doručovaním odpovedí. Akceptovateľné na spracovanie sú iba doručené odpovede.

4. Ochrana osobných údajov

Organizátor súťaží vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje využije výhradne po dobu potrebnú na účel, ktorý je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov a neposkytne ich inému subjektu alebo inej strane.

Vzhľadom na zákonnú úpravu zákona o ochrane osobných údajov, nemôže byť súťažiaci spĺňajúci podmienky súťaže, ktorý nedal súhlas so spracovaním osobných údajov, zverejnený a vyrozumený o prípadnom vyžrebovaní v súťaži.

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.

Po skončení súťaže budú na www.sphere.sk uverejnené mená a priezviská výhercov.