Pravidlá súťaže

 

1)     Úvodné ustanovenia

Organizátorom súťaže je spoločnosť EFIN, spol. s r.o. so sídlom Svätoplukova 28, 821 08  Bratislava,

IČO: 31 381 341. Súťaž je určená pre osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Súťaž prebieha na webe organizátora www.sphere.sk a na facebookovej stránke Sphere SR https://www.facebook.com/spheresr/.

 

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci EFIN, spol. s r.o. a osoby im blízke. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť v priebehu súťaže pravidlá, a to najmä dĺžku trvania súťaže.

 

Všetci súťažiaci sa svojou účasťou v súťaži zaväzujú k dodržiavaniu týchto pravidiel.

 

2)     Účasť v súťaži

Pre účasť v súťaži (zaradenie do konečného žrebovania) je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

o   vyplniť súťažný formulár na adrese http://www.sphere.sk/sk/sutaze, alebo sa zúčastniť súťaže na facebookovej stránke Sphere SR https://www.facebook.com/spheresr/

o    pri vyplnení súťažného formulára uviesť pravdivo všetky požadované údaje, nevyplnenie akéhokoľvek údaju je dôvodom k neuznaniu účasti v súťaži

o   odpovedať na súťažnú otázku

o    odoslať formulár s odpoveďou, ktorý sa nachádza na http://www.sphere.sk/sk/sutaze

  • každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť (odpovedať na otázku) len jedenkrát, duplicitné odpovede nebudú zaradené do žrebovania.

 

3)     Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov súťaže na www.sphere.sk prebehne najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po jej skončení. Každý súťažiaci môže vyhrať len jednu cenu.

 

Oznámenie o výhre bude výhercom oznámené e-mailom na adresu, ktorú uvedú v súťažnom formulári a tiež zverejnené v sekcii Výhercovia súťaže na www.sphere.sk. V prípade, že sa nepodarí s výhercom do 10 dní od žrebovania skontaktovať, jeho výhra prepadá bez náhrady.

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia z dostupných informácií a zdrojov. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Organizátor nenesie zodpovednosť za technické problémy spojené s doručovaním odpovedí. Akceptovateľné pre spracovanie sú len doručené odpovede.

 

4)     Ochrana osobných údajov

Organizátor súťaže prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije výhradne po dobu nutnú pre účel, ktorý je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov a neposkytne ich inému subjektu alebo inej strane.

 

Vzhľadom k zákonnej úprave zákona o ochrane osobných údajov, nemôže byť súťažiaci, ktorý spĺňa podmienky súťaže, ale nedal súhlas k spracovaniu osobných údajov, zverejnený a uzrozumený o prípadnej výhre.

 

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. - Občianskym zákonníkom.

 

 

Po skončení súťaže budú na www.sphere.sk uverejnené mená a priezviská výhercov.